PATIMATi järglased

   

sünd. 09.06.2003

isa: EMIRBEK

YALTAI OIDINKUL

 

sünd. 22.04.2005

isa: ALI

ema:PATIMAT

MALYSH

pildil 13- kuune

BAY

pildil 6- kuune

 

HAN

pildil 6- kuune

 

     

: BALT&RUS&BLR CH LYUTER ORHAN METAL

:

ALTÕN FARADZHA-ORH

pildil 5-kuune

 

ALTÕN FAVARA-ORH

pildil 5-kuune

 

 

ALTÕN FEBA-ORH

pildil 5-kuune

 

ALTÕN FARHANA-ORH

pildil 5-kuune

 

veel pildid
   

sünd. 16.07.2006

ema: PATIMAT

isa: KARA HAN

BURGUT CHOKAR

pildil 18 k. vana

 

BIRINDZHI CHESHME

pildil 9 k. vana

 

BATYR CHAKGAN

pildil 9 k. vana

 

   

sünd. 23.10.2007

ema: PATIMAT

isa:LTU CH N-POTAP (Sapsan Khezil)

TAGAT-YULGA

pildil 22 k. vana

TYUSHLIK

pildil 4,5 k. vana

 

TYUKARA

pildil 4 k. vana